Download algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.hobbyhoek-venray gelden de volgende algemene voorwaarden: 
 

Artikel   1 - Toepasselijkheid

Artikel   2 - Aanbiedingen

Artikel   3 – Levering en transport

Artikel   4 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel   5 – Prijzen en betalingen

Artikel   6 – Bedenktijd,ruilen en heroepingrecht

Artikel   7 – Privacy client

Artikel   8 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel   9 - DiversenArtikel 1: Toepasselijkheid
     
 1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van hobbyhoek-venray en op alle met de hobbyhoek-venray aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2       Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door hobbyhoek-venray is ingestemd. 

1.3       Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 
1.4       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 
1.5       Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met hobbyhoek-venray een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 
1.6       hobbyhoek-venray behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
 
1.7       Door het gebruik van de internetsite van hobbyhoek-venray en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
1.8       hobbyhoek-venray is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
 

 
 
Artikel 2: Aanbiedingen
      
2.1       Alle aanbiedingen van hobbyhoek-venray zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2       hobbyhoek-venray behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en hobbyhoek-venray komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van hobbyhoek-venray zijn bindend voor de status van de bestelling/overeenkomst.
2.4       Informatie, afbeeldingen, mededelingen zowel mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgeven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. hobbyhoek-venray garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
    
Artikel 3: Levering en transport
       
3.1       hobbyhoek-venray heeft sommige artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.1.1    Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.
          
3.1.2    Bij betaling onder rembours verstuurt hobbyhoek-venray de bestelde artikelen onder rembours naar de klant. De bestelling en administratie van hobbyhoek-venray gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
     
3.2       Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is zal dit worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.    
 
3.3       Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
     
3.4       Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
     
3.5       hobbyhoek-venray  is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door PostNL.  
         
Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud
          
 4.1         hobbyhoek-venray blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan hobbyhoek-venray zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
        
 
Artikel 5: Prijzen en betalingen
      
5.1       Alle door hobbyhoek-venray vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
        
5.2       De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
       
5.3       De klant is vrij om de bestelling verzekerd te laten versturen. De klant dient bij de bestelling te vermelden dat verzekerde verzending wordt gewenst. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.
        
5.4       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
       
5.5       hobbyhoek-venray kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
        
5.6       Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
         
5.7       Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald :
         
5.7.1    Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend / administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op rekening NL76INGB0009183776 ten name van Hobbyhoek-Venray te venray, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.
   
5.7.2    Onder rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

5.7.3     Ideal betaling  is mogelijk vanaf een bedrag van € 5,00
   
5.8       Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.
    
Artikel 6: Bedenktijd, ruilen en herroepingrecht
  
6.1       De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u hobbyhoek-venray daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.
   
6.2       Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De hobbyhoek-venray de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
   
6.3       Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan hobbyhoek-venray te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
   
6.4       Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt De hobbyhoek-venray zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de klant betaalde bedrag.
   
6.5       De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
   
 
 
Artikel 7: Privacy client
   
7.1     De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door hobbyhoek-venray vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
    
7.1.1   Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
     
7.1.2  het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
     
7.1.3  het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
     
7.2     hobbyhoek-venray neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
      
7.3     hobbyhoek-venray verstrekt geen klantgegevens 
    
 
 Artikel 8: Rechtskeuze en bevoegde rechter
     
8.1     Op elke overeenkomst tussen hobbyhoek-venray en de klant is het Nederlands Recht van toepassing.      

8.2     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
   
Artikel 9: Diversen
 
9.1     hobbyhoek-venray is gevestigd te Venray, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer : 74365479
     
 
9.2     Het BTW-identificatienummer van hobbyhoek-venray i.v.m.AVG Wetgeving
 
9.3     Gelieve alle correspondentie te zenden aan hobbyhoek-venray 
          Chopinstraat 27, 5802 Venray of naar het e-mail adres klantenservice@hobbyhoek-venray.nl
       
9.4     Wanneer door hobbyhoek-venray gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat hobbyhoek-venray deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
 

************************************************************************************************************************************